Indsamling af børns trivselsdata i Skanderborg Kommune – Opfølgning

På baggrund af svaret fra Skanderborg kommune ang. mine spørgsmål til indsamling af trivselsdata, har jeg sendt følgende email tilbage med uddybende spørgsmål:

Kære Susanne

Tak for svarene. Jeg har nu haft mulighed for at kigge nærmere på dem og finder et par steder, svarene uklare eller mangelfulde. Derfor fremsender jeg følgende email med uddybende spørgsmål.

Til spørgsmål 2.
– Er der en max. grænse for hvor lang tid sundhedsjournaler i novax bliver gemt?
– Hvad er en saglig grund til opbevaring af data i skolesundhed.dk’s database? Kan denne række ud over det fyldte 18. år?
– Hvem beslutter og hvordan beslutter man at der ikke længere er en saglig grund til opbevaring af data i skolesundhed.dk’s database? Er der en procedure for “clean-up” og sletning af ikke saglig data i databasen?

Til spørgsmål 3.
– I hvilket land(e) gemmes data fra skolesundhed.dk?

Til spørgsmål 4.
– Har sundhedsplejersken og evt. andre personer også adgang, på individniveau, til svarene i spørgeskemaet fra den nationale trivselsundersøgelse, som skolesundhed.dk behandler for Skanderborg kommune?
– Har alle databehandlere og underdatabehandlere adgang til data, fra skolesundhed.dk, på individniveau og logges denne adgang?
– Hvilken service levere Itadel som underdatabehandler?

Til spørgsmål 7.
– Så hvis lovgivningen tillader det, (eks. en ændring i national lovgivning.) er der risiko for registersammenkøring?
– Er det fra forældre man vil hente sammentykke til registersammenkøring?

Til spørgsmål 8.
– Skal svaret forstås således at der, på baggrund af svar afgivet elektronisk af barnet i hele skoletiden, kan ske sagsbehandling?
– Skal svaret forstås således at Skanderborg Kommune kun skal inddrage forældrene i sagsbehandlingen, men ikke behøver at søge sammentykke til brug af svar afgivet af barnet elektronisk i forbindelse med undersøgelserne?
– Kan eller bruges elektronisk indsamlet data, afgivet af barnet, til sagsbehandling vedr. andre personer feks. forældre?

Til spørgsmål 9.
– Bliver der indhentet sammentykke hos forældrene, til hvert enkelt spørgeskema der tilgår barnet, inden det fylder 18 år?
– Er der tilfælde hvor en første positiv tilkendegivelse, anses som sammentykke til senere at indsamle yderligere data fra barnet?
– Oplyser man forældre hver gang der indsamles data fra og om barnet?

Til spørgsmål 10.
– Hvordan kan og vil man i praksis sikre sig at data gemt i utallige backupsystemer og på forskellige lokationer, også slettes når den enkelte borger måtte ønske dette?

Kom gerne med konstruktiv kritik!